To see The Statutes of the « Ordre Scout du Mérite »


 

Statuten « Orde van Scoutsverdienste »

Doel

 Het tot stand brengen van een honorifieke titel van erkentelijkheid om uit te reiken aan oud verdienstelijke scouts of gidsen die deel uitmaakte van een erkende scouts- of gidsenbeweging.

Toekenning van de Orde

Deze titel van de Orde kan toegekend worden aan leden welke aan volgende voorwaarden voldoen: Ouder zijn dan 30 jaar.

Ten dienste zijn geweest in een gidsen- of scoutsbeweging en/of blijk hebben gegeven, buiten de beweging, van een reële scoutsgeest door een bijzondere aktie of het verwezenlijken van  een belangrijke humanitaire bijdrage.

Lid zijn van een oud-scouts of gidsenbeweging erkend door de Orde.

Voorgesteld worden door èèn van de leden van de Orde of een  benoemde titularis van de Orde.

Orde van verdienste van de scouts

 De verschillende titels van de Orde worden uitgereikt aan alle oud-leden welke voldoen aan een of ander criterium. Deze  zijn cumulatief om toegang te hebben tot de 2de of 3de klasse.

De evaluatie hiervan blijft een beslissing van de leden van de Orde.

Kentekens van de Orde

 Het juweel

Op de ene geemailleerde zijde staat een lelie met als opschrift « Be Prepared » en de woorden « Reconnaissance – Erkentelijkheid » Rondom bevinden zich laurier- en  eikeblaadjes.

Op de andere zijde staat de « B.P.B.B. & S.Scouts », de woorden « België-Belgique » en volgende data 1911,  1926 en 1951.

Op  het juweel bevind zich een koninklijke kroon.

Het Lint

Bestaat uit twee centrale kleuren, groen en geel, omringd door een rood biesje.

De verschillende kentekens

 De medaille van de Ridder van de Orde bestaat uit een zilver juweel vastgemaakt aan het lint van de Orde.

Het Officierslintje of rozet bestaat uit een verguld juweel dat hangt aan het lint van de Orde en versierd is met een rozet.

De das van de Commandeur van de Orde bestaat uit een verguld juweel met rondom groen geemailleerde laurier- en eikeblaadjes.Wordt gedragen als hangertje aan de das van de Orde.

De verschillende graden: promotie voorwaarden

 Ridder

 Ten minste 15 jaar aktief geweest zijn in een gidsen- of scoutsbeweging en/of buiten de beweging  blijk hebben gegeven van een reële scoutsgeest door een bijzondere aktie of een belangrijke humanitaire bijdrage.

Die 15 jaren moeten een kans geweest zijn  van een bescherming of illustratie (in de letterlijke zin van het woord) van de scouts geest.

 Officier

 Verantwoordelijkheid hebben genomen in een Scouts- of gidsenbeweging.

en/of aktief deel hebben genomen aan de ontwikkeling van een voorstel van de scouts namelijk voor de minst bedeelden van de bevolking.

Commandeur

Opnieuw in dienst hebben genomen in een scouts- of gidsen beweging. De toekenning van deze onderscheiding is onderworpen aan het onderzoek van een motivatie document en voorgesteld aan de leden van de Raad  door een derde persoon als beschermheer.

Raad van de Orde

De Raad van de Orde bestaat uit een Kleine en een Grote Raad.

De kleine Raad bestaat uit 3 leden, allen onherroepelijk,  met eretitel van Commandeur en die zich borg stellen voor de drie graden in functie: Grootofficier, Kanselier en Raadgever.

De Grote Raad bestaat uit maximum 9 leden inbegrepen diegene die zetelen in de Kleine Raad, allen drager van een of andere graad van de Orde.

De leden van de Grote Raad worden gecoopteerd met eenparigheid van stemmen van de leden van de Kleine Raad voor een herkiesbare periode van drie jaar.

De Raad van de Orde komt tenminste twee keer per jaar samen.

Erkenning

Een scouts curriculum vitae wordt ingevuld door de voorgestelde persoon en doorgegeven aan de Kanselier.

De Kanselier stelt het dossier voor op de eerst volgende vergadering van de Raad welke een beslissing zal nemen.

De goedkeuring van de kandidaturen gebeurt per geheime stemming en met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen binnen de Grote Raad wetende dat de leden van de Kleine Raad ambtshalve  elk beschikken over twee stemmen. De beslissingen van de Raad zijn onherroepelijk.

Registratie

 Een register van de besluiten van de Raad en inschrijvingen van de bevorderde leden wordt gehouden door de Kanselier onder de verantwoordelijkheid van de Grootofficier.

De ingeschreven brevetten zijn ondertekend door de Grootofficier en de Kanselier van de Orde.

Recht van de Kanselarij

 Voor elke toekenning van een kenteken moet en kanselarijrecht  betaald worden.

 De Kanselier mag van derde personen bedragen aanvaarden welke overeenkomen met èèn of meerdere rechten van de Kanselarij. In geen enkel geval mag de schenker de naam van de begunstigde kennen en wederkerig.

Reglement van interne orde

Het Onderscheidingsteken van Scoutsverdienste werd in 1951 in het leven geroepen, ter gelegenheid van de 40e verjaardag van de Belgische Baden-Powell Scoutsfederatie en de 25e verjaardag van de Oud Baden-Powell Scouts van België. Het onderscheidingsteken was bedoeld als “blijk van waardering tegenover de pioniers van het scoutisme in België en al hun opvolgers die de fakkel hebben overgenomen”, en werd later de Orde van Scoutsverdienste.

Op 21 maart 2010 keurden de leden van de Kleine Raad een overeenkomst goed met de Koninklijke Maatschappij Oud Baden-Powell Scouts van België vzw, waarmee het beheer van de Orde werd overgedragen aan deze scoutsfederatie.

In 2012 werd in de statuten vastgelegd dat : « De Orde eretitels van erkentelijkheid uitreikt aan hen, verdienstelijkescouts of gidsen die deel uitmaakten van een erkende scouts- of gidsenbeweging ». Vandaag, opent het partnerschap met GSB het voordeel van de Orde aan zowel de actieve alsook de oud gidsen en scouts.

De onafhankelijkheid van de Orde van Scoutsverdienste is, net als zijn gehechtheid aan alle scouts-en gidsenbewegingen van om het even welke strekking, onvergankelijk. De Orde van Scoutsverdienste is verbonden met de gids- en scoutsactiviteiten die zijn vastgelegd en erkend door de World Association of Girl Guides & Girl Scouts en de World Organisation of the Scout Movement.

De Orde van Scoutsverdienste werkt vrijwillig samen met de Gidsen- en Scoutsbeweging in België (GSB), volgens de algemene principes die op 6 juni 2016 werden vastgelegd in overleg met de leden van de Kleine Raad van de Orde (Jean-Marie Delmotte, Jean-Claude Piret en Luc Marcovitch) en de vertegenwoordigers van de federaties (Jérôme Walmag – De Scouts, Sophie Stevens – GCB, Emilie Vandenbroeck – SGP, Christophe Lambrechts – Scouts en Gidsen Vlaanderen, Pieter Monsart – FOS Open Scouting).

De GSB wil samen met de Orde van Scoutsverdienste het imago van het scoutisme beschermen.

De vijf federaties binnen de GSB hebben een gemotiveerd vetorecht voor de kandidaten die worden voorgesteld ter benoeming, de personen met een uitzonderlijke verdienste die worden geselecteerd voor een promotie en de kandidaten die de Kleine Raad voorstelt om te zetelen in de Grote Raad van de Orde. Voor elke nieuwe promotie of verkiezing voor de Raad bezorgt de Kanselier een lijst met alle kandidaten aan de verantwoordelijken van de vijf federaties. Zij hebben vervolgens dertig (30) dagen de tijd om een gemotiveerd advies te formuleren. Gebeurt dat niet binnen deze termijn, dan gaat de Orde ervan uit dat de betreffende vertegenwoordigers hun akkoord geven. De Orde verbindt zich ertoe een gemotiveerde weigering van een of meerdere kandidaten door een van de federaties te respecteren. De geformuleerde redenen voor de weigering blijven vertrouwelijk binnen de Kleine Raad van de Orde van Scoutsverdienste.
De vijf federaties hebben het recht om kandidaturen in te dienen, die vervolgens worden onderzocht volgens de procedures van de Orde van Scoutsverdienste.

De Orde van Scoutsverdienste is onafhankelijk voor wat betreft zijn interne organisatie en bestaat uit een Kleine Raad met drie leden: de Grootofficier, de Kanselier en de Raadgever. Zij waarborgen de continuïteit, houden de organisatie op het juiste spoor en waken over het doel van de Orde. Dat houdt in dat zij niet kunnen worden ontzet uit hun functie en slechts worden vervangen in geval van overlijden of ontslag uit eigen initiatief. Een nieuwe kandidatuur kan uitsluitend worden ingediend door de Grote Raad en wordt onderworpen aan een gemotiveerd vetorecht. De Kleine Raad wordt aangevuld met zes leden die democratisch worden verkozen. Hun mandaat geldt zes jaar en kan na afloop worden verlengd. De Kleine Raad van de Orde moet elke drie jaar een moreel rapport voorleggen aan de GSB. Het eerste morele rapport wordt ingediend tijdens het eerste trimester van 2017.

De Orde van Scoutsverdienste informeert de GSB over eventuele openstaande zetels binnen de Grote Raad. Elke federatie kan een kandidatuur indienen, die vervolgens wordt onderzocht volgens de procedures van de Orde.

De GSB geeft de Orde van Scoutsverdienste toestemming om de officiële emblemen van de internationale bewegingen te gebruiken in zijn communicatie, zonder dit gebruik officieel te erkennen.

De Orde van Scoutsverdienste kan zich noch in de media, noch in zijn relaties met andere organisaties uitspreken in naam van de Belgische scouts- en gidsverenigingen.

 

 

– Bovenkant van pagina –