English version below

In 1951, onder inpuls van de Oud-Scouts vereniging, is in België de Orde ontstaan.
Sindsdien lieten de promoties toe veel Veteranen en Oud-Scouts te vereren.Na een korte periode dat de Orde van Scoutsverdienste niet meer actief was, begon ze in 2012 met vernieuwde Statuten en het plannen van een nieuwe promotie. Het doel van de Orde is honorifieke titels van erkentelijkheid uit te reiken aan hen, oud verdienstelijke scouts of giden die deel uitmaakte van een erkende scouts- of gidsenbeweging. Om dit te verwezenlijken stellen de Statuten tal van voorwaarden welke nodig zijn om toegang te hebben tot de drie verschillende graden van de Orde:
Ridder, Officier en Commandeur.

De onafhankelijkheid van de Orde van Scoutsverdienste is onvergankelijk alsook zijn gehechtheid aan de scoutsbeweging in het algemeen en om het even van welke tendens.

OPROEP AAN DE OUD-GIDSEN en SCOUTS

 Indien u aan een of andere gids, of scout denkt waarvan het scouts engagement bijzonder is opgevallen, neem dan contact met de Kanselarij en vul de scout C.V. in (of laat  hem invullen)  Zie bijlage.

 


OSV CV SCOUT

OSV – ROI

OSV CV SCOUT

OSV – ROI

 

Na ontvangst van de C.V. zal de Kanselier uw kandidatuur voorstellen aan de Leden van de Raad welke een beslissing zullen nemen in functie van de criteria van de Orde en u zullen inlichten over het vervolg ervan.

PROMOTIE PLECHTIGHEID

 De plechtigheid heeft plaats in aanwezigheid van de oud gepromoveerde Leden en de Leden van de Raad van de Orde van Scoutsverdienste. De toekomstige benoemde voor een titel van de Orde mogen hun familieleden en vrienden hierop uitnodigen.

Elke Gids of Scout wordt beurtelings geroepen om het beluisteren van een hulde vanwege de Orde en zal een officieel brevet ontvangen dat overeen komt met zijn titel. Indien gewenst kan hij ook een medaille en/of een kenteken ontvangen.
De ceremonie en het brevet zijn volledig gratis. Enkel de medaille en/of kenteken moeten betaald worden.
Op het einde van de  plechtigheid wordt een drink aangeboden en een maaltijd voor diegene het wensen. Men kan hierover kennis nemen in de foto galerij.

Om meer informatie : neem contact met de Kanselarij.

– Bovenkant van pagina –

 


English version

The Scout Order of Merit was created in 1951 under the lead of the Former Scouts Association. Since then the Order honored many former Guides and Scouts.

After a short period of inactivity the Scout Order of Merit reborn in 2012 with a modified Constitution and the organization of a new Promotion called « Alphonse Pâques ».  The purpose of the Order is to give an honorary degree of recognition – based on merit criteria- to those who were part of a Scout or Guide recognized Association . This Constitution set out the terms for access to the three grades of the Order: Knight, Officer and Commander. The independence of the Scout Order of Merit is and remains unwavering and it’s also the same regarding the commitment to the Scouting movement as a whole, in all its Belgian components.

Call for alumni

If you think that the  Order should honor the commitment of a former Scout or a former  Guide, please contact the Chancellery or fill the Scout Curriculum Vitae below. Upon receipt thereof the Chancellor will submit your request to Council Members. They will decide on the criteria of the Scout Order of Merit and will keep you informed of the outcome.

Promotion ceremony

The ceremony take place in the presence of former promoted and Board Members of The Scout Order of Merit. Future appointed to the Order may invite members of the family and friend (s).

Each former Guide or Scout named is called to hear the tribute in public by the representatives of the Order and receives the official certificate of title. It is also possible to receive a medal and / or a buttonhole if desired.

The ceremony and the patent are completely free. Only medal and buttonhole are paying.

The ceremony ends with a reception and dinner for all those who want it. You can view it in the gallery of this website.

For further information : please contact the Chancery.

– Top of page –